Quick Ben Rett På Rust A-base

0,68 l
ART.NR: 19801
Quick Bengalack Rett på rust er rask og enkel rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett produkt!
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Quick Ben Rett På Rust A-base

Quick Bengalack Rett på rust er rask og enkel rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett produkt! I tillegg kan produktet blandes i nærmest all verdens farger. Så nå kan du raskt og enkelt fornye rustende ting. Kun 2 strøk! Teknisk info Påføringsmetode: Flat pensel, korthåret rull/fordriver. Tørketider: Overmalbar etter 5 timer. Brukstørr etter 8 timer. Base/Farge: A - base Emballasje størrelse: 1 l Glans: Blank Overmalbar: 5 timer Anbefalt forbruk: 8 - 10 m²/l Anbefalt forbruk (kalkulasjon): 8 Påføringsmetode: Pensel, Rulle Innvendig/Utvendig: Utvendig Vi blander alle farger! Velg en av basene og volumstørrelsen du ønsker. Usikker på hvilken base du trenger? Bare velge en av variantene og vi vil finne den som hører til din farge. Legg varen i handlekurven. Når du kommer til leveringsalternativer, trykk på «legg til en kommentar». Skriv fargen i kommentarfeltet, for å få riktig farge ønsker vi både fargenavn og kode. Eller om du vil at vi skal ta kontakt med deg. Eks.: 992 Lava eller NCS S8000-N. Les mere
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P235
Oppbevares kjølig.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P304
VED INNÅNDING:
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P314
Søk legehjelp ved ubehag.
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P391
Samle opp spill.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer 7031157803117