Quick Bengalack Metalgrun 099

0,75 l og 3 l
ART.NR: 19812
Quick Bengalack Grunning er perfekt som grunning under Quick Bengalack Universal. Påfør 2 strøk av hver og du vil ha en meget god beskyttelse mot vær og kulde.
Vis mer
Volum:
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Quick Bengalack Metalgrun 099

Quick Bengalack Grunning er perfekt som grunning under Quick Bengalack Universal. Påfør 2 strøk av hver og du vil ha en meget god beskyttelse mot vær og kulde. Den er utviklet til bruk på alle underlag av metall. Siden den fyller godt sikrer den god vedheft også på andre underlag som tre og hardplast. Grunningen gir et silkematt utseende og kan benyttes som toppstrøk. Påregn da 3 strøk.

Teknisk info

Base/Farge: Sort
Glans 0,75l: Halvmatt
Glans 3l: Halvblank
Støvtørr: 24 timer
Overmalbar: 10 timer
Anbefalt forbruk: 8 - 10 m²/l
Anbefalt forbruk (kalkulasjon): 8
Påføringsmetode: Pensel, Rulle
Innvendig/Utvendig: Utvendig
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P235
Oppbevares kjølig.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P304
VED INNÅNDING:
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P314
Søk legehjelp ved ubehag.
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P391
Samle opp spill.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer 7031157802974