RENGJØRING BOSTIK FUGESKUM 500ML

500ml
ART.NR: 184989
For å rengjøre fugeskumpistol og for å fjerne fugeskum som ikke er herdet.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

RENGJØRING BOSTIK FUGESKUM 500ML

For å rengjøre fugeskumpistol og for å fjerne fugeskum som ikke er herdet.

Tekniske data

Farge: Ufarget
Brannfarlig: Ja
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P308
Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
P313
Søk legehjelp.
P405
Oppbevares innelåst.
P410
Beskyttes mot sollys.
P412
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Bostik