STEINLIM BOSTIK

Skumlim for stein, 500 ml
ART.NR: 180104
En-komponent polyuretanlim i skumform for fiksering av byggesteiner/blokker og steiner i ikke-bærende vegger, vegger eller andre avskillende bygningsdeler. Perfect Seal Stone Adhesive lar deg mure mye raskere og renere enn med mørtel.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

STEINLIM BOSTIK

En-komponent polyuretanlim i skumform for fiksering av byggesteiner/blokker og steiner i ikke-bærende vegger, vegger eller andre avskillende bygningsdeler. Perfect Seal Stone Adhesive lar deg mure mye raskere og renere enn med mørtel. Limingen gjør arbeidsmiljøet mindre støvete og det trengs ingen verktøy. Veldig økonomisk, sparer tid og penger. Påføring med medfølgende munnstykke.

Bruksområde

Lim med høy motstand - brukes innendørs og utendørs. Bruk i ikke-bærende konstruksjoner/vegger og barrierer uten brannavskillende konstruksjoner. Brukes til horisontal liming - ikke vertikalt hengende. Beskytt limfugen mot UV/sollys når arbeidet er avsluttet. Undersøk vedheftet til overflaten da det er flere forskjellige typer overflater. Fester også til cellulær plast, metall og tre etc.

Arbeidsbeskrivelse

Rens/rengjør arbeidsflaten fra støv, løse partikler, fett, olje før bruk. Hold flasken i stående stilling og skru på munnstykket. Hold munnstykket med den ene hånden og skru flasken med den andre. Under skruing er det nødvendig å sørge for at ingen er foran munnstykket. Ikke skru munnstykket på flasken med ventilen vendt ned. Etter å ha montert munnstykket rister du flasken intenst minst 20 ganger og vrir det i arbeidsstilling slik at bunnen av flasken vender opp. En fuktet overflate garanterer bedre resultater. Mengden lim/skum kan justeres med avtrekkeren på munnstykket. Kan brukes ved temperaturer ned til 0 °C til +35 °C. Beholderen skal lagres ved +5 °C til +25 °C, best resultat ved + 20 °C. Perfect Stone Adhesive skaper et tynt limlag når limet går ut av munnstykket. Steinflatene må skjøtes direkte. Limet må påføres både vertikale og horisontale sider av blokken. Uherdet skum fjernes med Aceton, herdet skum mekanisk. Du kan enkelt fjerne herdet steinlim ved hjelp av for eksempel en skarp kittespade når murarbeidet er fullført.

Arbeidsbeskyttelse

Sikkerhetsdatabladet må leses og forstås før bruk for å sikre riktig arbeidsmiljø og verneutstyr. Det er viktig å bruke de medfølgende vernehanskene.
Vis mer
Merking
GHS01
Eksplosjonsfare
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H204
Fare for brann eller utkast av fragmenter.
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332
Farlig ved innånding.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H334
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H351
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H362
Kan skade barn som ammes.
H373
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H413
Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103
Les etiketten før bruk.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P263
Unngå kontakt under graviditet/amming.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P304
VED INNÅNDING:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P410
Beskyttes mot sollys.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Bostik
Last ned mer informasjon