Blåtind Tennvæske 1l

For å tenne grillen, kaminen og peisen
Artikkelnummer: 18403
Vekt: 0.81
Blåtind Tennvæske er lettantennelig og utviklet for bruk på ildsted utendørs.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
4-7 hverdager
Klikk & hent
Fra
33 95 kr /st
st
Blåtind Tennvæske 1l
Blåtind Tennvæske er lettantennelig og utviklet for bruk på ildsted utendørs.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P233
Hold beholderen tett lukket.
P262
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P301
VED SVELGING:
P304
VED INNÅNDING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331
IKKE framkall brekning.
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 993410