Blåtind Tennvæske 1l

ART.NR: 18403
Blåtind Tennvæske er lettantennelig og utviklet for bruk på ildsted utendørs.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Blåtind Tennvæske 1l

Blåtind Tennvæske er lettantennelig og utviklet for bruk på ildsted utendørs.
Vis mer
Merking
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P233
Hold beholderen tett lukket.
P262
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P301
VED SVELGING:
P304
VED INNÅNDING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331
IKKE framkall brekning.
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
Leverandørens artikkelnummer 993410
Last ned mer informasjon