Terrassevask Midun

ART.NR: 18452
Vask og rengjøring av skittent og algedekket trykkimpregnert tre.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Terrassevask Midun

Vask og rengjøring av skittent og algedekket trykkimpregnert tre.

Bruk

Vask 2–3 m² om gangen. Påfør vaskemiddelet med en hard børste og la det virke i ca. 10 minutter. Skur og skyll grundig med høytrykksspyler. Hvis overflatene er sterkt nedsmusset, er det mulig at man blir nødt til å gjenta behandlingen. Ingen rester av vaskeløsningen må ligge igjen når terrassebordene skal behandles med treolje. Terrassevask kan etse glass og aluminium samt påvirke andre følsomme overflater. Dekk hageplanter med plast og beskytt ømfintlig materiale mot sprut.

Dosering

Brukes i konsentrat. 1 liter holder til 15–20 m².
Vis mer
Merking
GHS05
Etsende
Informasjon om farer
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301
VED SVELGING:
P303
VED HUDKONTAKT (eller håret):
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P330
Skyll munnen.
P331
IKKE framkall brekning.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
P361
Tilsølte klær må fjernes straks.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun