Topcrete Fliselim Adda

Lim for montering av flis, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor og skifer på gulv og vegg. Inne og ute.
Artikkelnummer: 01301
Vekt: 20
Fix grå Adda er en plastforsterket, sementbasert kakkel- og klinkerflisfix for montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor, skifer, fasadestein på gulv og vegg.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
139   kr /stk
stk
Topcrete Fliselim Adda
Fix grå Adda er en plastforsterket, sementbasert kakkel- og klinkerflisfix for montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor, skifer, fasadestein på gulv og vegg. Fix-blandingen er diffusjonsåpen og vannfast, og passer også for varmegulv.

Bruk

Underlaget skal være tørt, rent, uten fett og støv. Passende underlag er puss, mur, betong, gipsplate og gamle keramiske fliser. Ikke egnet for trebaserte plater.
For innendørs og utendørs bruk.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +6°C
Blanding: 2,8-3,2 liter vann til 20 kg tørrbruk
Forbruk: 2,5-5 kg/m2 avhengig av av platestørrelse og underlag.
Lagres: Tørt i opptil 1 år etter produksjonsdato (se sekk)
Last ned mer informasjon
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer L39
Varemerke Adda