Topcrete Fliselim Adda

Lim for montering av flis, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor og skifer på gulv og vegg. Inne og ute.
ART.NR: 01301
Fix grå Adda er en plastforsterket, sementbasert kakkel- og klinkerflisfix for montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor, skifer, fasadestein på gulv og vegg.
Vis mer
Fra
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Topcrete Fliselim Adda

Fix grå Adda er en plastforsterket, sementbasert kakkel- og klinkerflisfix for montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor, skifer, fasadestein på gulv og vegg. Fix-blandingen er diffusjonsåpen og vannfast, og passer også for varmegulv.

Bruk

Underlaget skal være tørt, rent, uten fett og støv. Passende underlag er puss, mur, betong, gipsplate og gamle keramiske fliser. Ikke egnet for trebaserte plater.
For innendørs og utendørs bruk.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +6°C
Blanding: 2,8-3,2 liter vann til 20 kg tørrbruk
Forbruk: 2,5-5 kg/m2 avhengig av av platestørrelse og underlag.
Lagres: Tørt i opptil 1 år etter produksjonsdato (se sekk)
Vis mer
Merking
EU
GHS07
Helsefare
GHS05
Etsende
Informasjon om farer
H401
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer L39
Varemerke Adda
Last ned mer informasjon