TRELIM POLYURETAN BOSTIK

ART.NR: 180109
Høy styrke og vannfast.
Vis mer
stk
stock
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

TRELIM POLYURETAN BOSTIK

Høy styrke og vannfast.

Bruksområde

Enkelliming av tredeler som krever høy holdbarhet samt liming av mange andre materialer.

Underlag

Tre (også fete nyslipte treslag som teak), metall, plast, halvharde plater*, stein- og sementbaserte materialer. Prøveliming anbefales for best resultat.

Tekniske data

Arbeidstemperatur: Lavest 10°C
Fuktklasse: D4
Vis mer
Merking
GHS01
Eksplosjonsfare
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
H204
Fare for brann eller utkast av fragmenter.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332
Farlig ved innånding.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H334
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H351
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P233
Hold beholderen tett lukket.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P284
Bruk åndedrettsvern.
P311
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P342
Ved symptomer i luftveiene:
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
Varemerke Bostik