UGRESS NIX EFFEKT

5 l
Artikkelnummer: 155032
Vekt: 5.25
UgressNIX Effekt er et preparat basert på eddik (12%) mot ugress og annen uønsket vegetasjon.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
259   kr /stk
stk
UGRESS NIX EFFEKT
UgressNIX Effekt virker raskt og er biologisk nedbrytbart. Mot ugress på harde overflater (grus, steinheller, betong, asfalt) i hager og på fellesarealer.

Spesifikasjoner

• Biologisk nedbrytbar
• Ca 2 dl/m²
• Mot både frø- og rotugress
• Kraftig
Merking
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P332
Ved hudirritasjon:
P337
Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer TAB142
Varemerke Tergent