UGRESS NIX EFFEKT

ART.NR: 155032
UgressNIX Effekt er et preparat basert på eddik (12%) mot ugress og annen uønsket vegetasjon.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

UGRESS NIX EFFEKT

UgressNIX Effekt virker raskt og er biologisk nedbrytbart. Mot ugress på harde overflater (grus, steinheller, betong, asfalt) i hager og på fellesarealer.

Spesifikasjoner

• Biologisk nedbrytbar
• Ca 2 dl/m²
• Mot både frø- og rotugress
• Kraftig
Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P332
Ved hudirritasjon:
P337
Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
Varemerke Tergent