Addaplan Fiber Avrettingsmasse

0,5-4cm
Artikkelnummer: 01200
Vekt: 20
Flytsparkel fra Adda er en fiberbasert hurtigherdende avrettingsmasse spesielt utviklet for våtrom. Brukes på underlag som betong, gips, treverk, sponplater og keramiske fliser.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
98 95 kr /stk
stk
Addaplan Fiber Avrettingsmasse
Flytsparkel fra Adda er en fiberbasert hurtigherdende avrettingsmasse spesielt utviklet for våtrom. Brukes på underlag som betong, gips, treverk, sponplater og keramiske fliser. Flytsparkelen er varmefordelende og tåler temperaturbelastning fra gulvvarme og rør til vannbåren varme.


- Fiberarmert avrettingsmasse for innebruk
- Lett å bygge fall til sluk
- Underlag: betong, gips, tre, sponplater og fliser
- Godkjent for el-varmekabler og våtrom (SINTEF)
- Meget sterk, Industrigulvkvalitet
- Må overdekkes med smøremembran på våtrom

Bruk

Underlaget skal være rengjort, støvsugd og fritt for vann og fett. Overflaten skal primes. Ferdigblandet masse skal brukes innen 20 minutter.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +8°C
Tørketid: gangbar etter ca 4 timer, flissetting etter ca 5 timer, membranlegging etter ca 24 timer Blanding: 2,8-3,2 liter vann til 20 kg tørrbruk
Forbruk: 1,7 kg tørr masse gir 1 liter flytende masse som dekker 1 mm på 1 kvm
Lagres: tørt i ca 6 måneder etter produksjonsdato (se sekk)
Merking
EU
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H401
H315
Irriterar huden.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P337
Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer FLBAD
Varemerke Adda