Drygolin Pluss Oljedekkbeis A-base Jotun

Halvblank, 10l
Artikkelnummer: 19195
Vekt: 11.8
En ny moderne oljedekkbeis. Meget værbestandig beskyttelse. Holder farge og glans lengre og er ekstra effektiv mot svertesopp og alger.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
839   kr /stk
stk
Drygolin Pluss Oljedekkbeis A-base Jotun
En ny moderne oljedekkbeis. Meget værbestandig beskyttelse. Holder farge og glans lengre og er ekstra effektiv mot svertesopp og alger. Oljedekkbeisen har meget gode påføringsegenskaper som gjør at den er lett å male med, spruter og drypper lite. Gode heftegenskaper. Moderne vannavissende teknologi.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Varemerke Jotun