Metallgrunning

1 L, primer, rustbeskyttende, løsemiddelbasert
Artikkelnummer: 198020
Vekt: 1.47
Midun Jern- og Metallgrunn er en grå, syntetisk grunning med aktive rustbeskyttelsespigmenter for jern, stål, metall og blikk.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
169   kr /stk
stk
Metallgrunning
Midun Jern- og Metallgrunn er en grå, syntetisk grunning med aktive rustbeskyttelsespigmenter for jern, stål, metall og blikk.
Malingen skal brukes som grunning på utsatte flater som krever rustbestandighet, før de males med Midun Jernmaling.
Den er også egnet som grunning ved ommaling av blikktak.

Smarte malertipsForberedelser
Begynn alltid med å lese igjennom bruksanvisningen på malingsboksen, og husk på å være grundig helt fra starten. Godt verktøy og et godt forarbeid legger grunnlaget for et vellykket maleresultat.
Lufttemperatur og overflatetemperatur er også viktig for sluttresultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn 8 grader.
Ikke mal i direkte sollys eller på solvarme flater. Mal heller ikke når det er fare for regn i løpet av det nærmeste døgnet eller dugg i løpet av 3-5 timer etter at du er ferdig med å male.
Underlaget skal være rent, tørt og fast før maling. Bruk stålbørste eller sandblåsing (Sa 2,5) for å fjerne gammel, løst sittende maling og rust. Vask deretter bort eventuelle oljeflekker med løsningsmiddel.

Maling


Bruk en pensel med naturbust for å få best resultat.
Grunne underlaget rett etter forarbeidet for å unngå at rustdannelse starter. Fortynn det første strøket med 20 prosent white-spirit.
Det andre strøket gjøres med ufortynnet grunning. Mal deretter underlaget ferdig med to strøk med Midun Jern- og Metallmaling eller Midun Blikkmaling.
Midun Jern- og Metallgrunn er støvtørr på ca. 4 timer og overmalbar etter 16-24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Etter malingen


Tørk av pensler og verktøy grundig før rengjøring med white-spirit. Lukk boksen etter bruk.

Ta hensyn til naturen vår


Ikke tøm ut maling i avløpet. Grunnen er at dette kompliserer renseprosessen i renseanlegget. Lever inn maling som er blitt til overs, tomme bokser og løsningsmiddel til miljøstasjonen/gjenvinningen i kommunen hvor du bor.
Lykke til med malejobben din!
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H226
Brannfarlig væske og damp.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P302
VED HUDKONTAKT:
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 198020
Varemerke Midun