Treolje 4,6L

UTGÅENDE, 4,6L, 30%
Artikkelnummer: 19871
Vekt: 4.3
Treolje 30 Classic er en lakkbasert treolje av tradisjonell type laget av linolje med god mugg- og vannbeskyttelse.
Valgt farge
OBS! Vær klar over at fargen på skjermen ikke alltid stemmer overens med virkeligheten.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
159   kr /stk
stk
Treolje 4,6L
Treolje 30 Classic er en lakkbasert treolje av tradisjonell type laget av linolje med god mugg- og vannbeskyttelse. Oljen trenger dypt inn i treet for best mulig beskyttelse.

Treolje Classic inneholder lakk som er et løsemiddel og kan være skadelig for miljøet.

Farge: Klar, fargeløs olje
Mengde: 4,6 liter
30 % = Oljens tørrstofft (Den resterende prosent som blir etter att løsemiddel, blandt annet, er fordampet)

Påføring

Underlaget skal være tørt og rent slik at oljen trenger inn på beste måte. Treet rengjøres enkelt med såpe og lunkent vann. Tre som har stått ute vaskes med algefjerner før olje påføres. Påfør oljen med pensel, svamp eller rulle. Pass på at oljen fordeles i et tynt og jevnt lag. Tørk bort overflødig olje etter ca en time. Om overflaten kjennes tørr enkelte steder kan det påføres en runde til med olje.

Husk!

Treolje Classic inneholder fungicider mot alger og muggvekster, og er derfor ingen passende olje for flater som skal komme i kontakt med f.eks mat.

Det er en risiko for selvantenning av brukte filler, twist osv. Legg brukte filler, twist osv i vann ett døgn før de kastes, eller brenn dem umiddelbart.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 19871
Type Treolje