Flytstøp ADDA

Støpearbeid inne og ute, 8cm
Artikkelnummer: 01010
Vekt: 20
Hurtigtørkende grovbetong fra Adda er en hurtigherdende grovbetong for ute- og innendørs bruk.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
119   kr /stk
stk
Flytstøp ADDA
Hurtigtørkende grovbetong fra Adda er en hurtigherdende grovbetong for ute- og innendørs bruk. Passer utmerket for garasjegulv, terrasser, støping over varmekabler, for å lage et fall og for å jevne ut ujevnheter og lignende.

- Hurtigherdende flytbetong
- Velegnet til garasjegulv (tåler piggdekk)
- Flytende, selvkomprimerende betong
- Sterk, tåler stor trykkbelastning (45 MPa)
- Lett å bygge fall til sluk
- Til vannbåren varme/ varmekabler
- Godt egnet for fallbygging
- Membranen kan legges under Adda Flytstøp

Bruk

Underlaget skal være fritt for løse partikler, støv, olje, fett og lignende. Sugende underlag må primes. Gammel betong og porøse flater fuktes før påføring. Utendørs fuktes sugende flater før betongen legges på. Rengjør redskap umiddelbart i vann.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +5°C
Blanding: 2,5-2,8 liter vann til 20 kg tørrbruk
Lagres: frostfritt i opptil 1 år i uåpnet pakning
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer FLF
Spontet Nei
Varemerke Adda