FISCHER FORANKRINGSMØRTEL VS 300 T

Styrenfri, hybridmørtel
Artikkelnummer: 18160
Vekt: 0.65
Universal forankringsmørtel for forankring i murverk og sprukket betong.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
289   kr /stk
stk
FISCHER FORANKRINGSMØRTEL VS 300 T
Den universale forankringsmørtelen for forankring i murverk og sprukket betong Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for sprukket og ikke-sprukket betong, murverk og armeringsforbindelser. FIS V er derfor en universal forankringsmørtelfamilie med garantert sikkerhet for nesten alle bruksområder. Det omfattende utvalget av tilbehør til FIS V, forbedrer systemets høye fleksibilitet og dermed muliggjør et bredt spekter av applikasjoner.

Spesifikasjoner

- Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for sprukket og ikke-sprukket betong, murverk og armeringsforbindelser. FIS V er derfor en universal forankringsmørtelfamilie med garantert sikkerhet for nesten alle bruksområder.
- FIS VS LOW SPEED har en utvidet behandlingstid som forhindrer for tidlig herding av mørtel ved høyere temperaturer. Den er ideell til store borehullsdybder.
- Det omfattende utvalget av tilbehør til FIS V, forbedrer systemets høye fleksibilitet og dermed muliggjør et bredt spekter av applikasjoner.

Applikasjoner

 • Stålbyggkonstruksjoner
 • Trebyggkonstruksjoner
 • Gelender
 • Fasader
 • Trapper
 • Stålkonsoller
 • Maskiner
 • Master
 • Markiser
 • Baldakin
 • Porter
 • Konsoller
 • Rørledninger
 • Gitter
 • Satellittantenner

Byggematerialer

Godkjent for forankring i:
 • Betong C20/25 til C50/60, sprukket og ikke-sprukket
 • Hullstein av lettbetong / Leca
 • Hulblokk av betong
 • Vertikalt perforert tegl
 • Kalksand-hullstein
 • Kalksand-helstein
 • Siporex, Ytong
 • Massiv teglstein
Godkjent for:
 • Armeringsforbindelser
 • Murbinder VBS 8
 • Spesialanker FWS II
 • Avstandsmontasjesystem TherMax

Tillatelse

 • ETA-02/0024, ETAG 001-5
 • ETA-10/0383
 • DoP 0188
 • DoP 0189
 • DoP No. 0007
 • DoP No. 0026
 • DoP No. 0072
 • DoP No. 0094
 • DoP No. 0126
 • ESR-2786
 • 21843_3dekurz
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318
Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 93226