KONTAKTLIM PATTEX LIQUID 50G

Brukervennlig universallim
ART.NR: 18073
Kontaktlim Liquid limer de fleste materialer, f.eks. tre, gummi, lær, kork, filt og hard PVC.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

KONTAKTLIM PATTEX LIQUID 50G

Kontaktlim Liquid limer de fleste materialer, f.eks. tre, gummi, lær, kork, filt og hard PVC. Gir en sterk og temperaturbestandig limefuge. Glimrende til liming av sko, stoffer, møbeltrekk, gulvmatter m.m. Toluenfri.
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H225
Meget brannfarlig væske og damp.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233
Hold beholderen tett lukket.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
Leverandørens artikkelnummer 993204