Movin Impregnering Adda

ART.NR: 18436
Diffusjon impregnering fra Adda er et impregneringsmiddel for sugende underlag som tegl, betong, puss, fuger i bad, skifer, naturstein og alle typer av interiørstein.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Movin Impregnering Adda

Diffusjon impregnering fra Adda er et impregneringsmiddel for sugende underlag som tegl, betong, puss, fuger i bad, skifer, naturstein og alle typer av interiørstein. Behandlingen blir usynlig og kleber ikke når væsken tørker. Den impregnerte flaten blir lettere å holde ren. Den kan overmales og behandlingen minsker saltutslag. Kan brukes både inne og ute.

Bruk

Underlaget skal være tørt, rent og uten fett og støv. Bruk impregneringen ufortynnet. Sprøytes eller pensles på underlaget fyldig slik at underlaget mettes. Overflødig impregnering tørkes bort. Brukes ikke i sterk sol eller regn. Sørg for god gjennomtrekk. Søl tørkes bort omgående med white spirit.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +5°C
Tørketid: støvtørr etter 2-4 timer Forbruk: Ca 1 liter/5m2
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS08
Kronisk helsefare
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H372
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H315
Irriterar huden.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233
Hold beholderen tett lukket.
P235
Oppbevares kjølig.
P240
Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P241
Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P242
Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243
Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264
Vask... grundig etter bruk.
P270
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301
VED SVELGING:
P303
VED HUDKONTAKT (eller håret):
P304
VED INNÅNDING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P331
IKKE framkall brekning.
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
P361
Tilsølte klær må fjernes straks.
P370
Ved brann:
P378
Slukk med:....
P391
Samle opp spill.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P405
Oppbevares innelåst.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Adda
Leverandørens artikkelnummer O74