Proff Fug Adda 5kg

Mellomgrov mørtel til fuging. 3-10 mm fuger. Inne og ute
Artikkelnummer: 01403
Vekt: 5
Fug grå fra Adda er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugeblanding for kakkel- og klinkerflis med maks 10 mm fugebredde.
Valgt farge
OBS! Vær klar over at fargen på skjermen ikke alltid stemmer overens med virkeligheten.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
129   kr /stk
stk
Proff Fug Adda 5kg
Fug grå fra Adda er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugeblanding for kakkel- og klinkerflis med maks 10 mm fugebredde. Fugemassen er smidig og lett å jobbe med. Overflaten blir hard, men fugen holder seg mykere nede i fugen. Passer for våtrom, gulvvarme på gulv og vegg både innendørs og utendørs.

Bruk

Fugene bør være minst 5 mm dype. Rens fugene for eventuelle puss- og limrester for å oppnå fugedypet. Sugende veggflis bør fuktes før fuging. Minimumstemperatur er 5°C under arbeidet.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +5°C
Blanding: 2,8-3,2 liter vann til 20 kg tørrbruk
Forbruk: 1-1,7 kg/m2
Lagres: Tørt i opptil 1 år etter produksjonsdato (se sekk)
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
EUH401
Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer ADPG5
Varemerke Adda