Proff Fug Adda 5kg

Finnes i flere farger
ART.NR: 01403
Fug fra Adda er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugeblanding for keramiske fliser med maks 10 mm fugebredde.
Vis mer
Farge:
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Proff Fug Adda 5kg

Fug fra Adda er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugeblanding for keramiske fliser med maks 10 mm fugebredde. Fugemassen er smidig og lett å jobbe med. Overflaten blir hard, men fugen holder seg mykere nede i fugen. Passer for våtrom, gulvvarme på gulv og vegg både innendørs og utendørs.

Bruk

Fugene bør være minst 5 mm dype. Rens fugene for eventuelle puss- og limrester for å oppnå fugedypet. Sugende veggflis bør fuktes før fuging. Minimumstemperatur er 5°C under arbeidet.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +5°C
Blanding: 2,8-3,2 liter vann til 20 kg tørrbruk
Forbruk: 1-1,7 kg/m2
Lagres: Tørt i opptil 1 år etter produksjonsdato (se sekk)
Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
GHS05
Etsende
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
EUH401
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Adda
Leverandørens artikkelnummer ADPG5