Proff Fug Adda 5kg

Finnes i flere farger
Artikkelnummer: 01403
Vekt: 5
Fug fra Adda er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugeblanding for keramiske fliser med maks 10 mm fugebredde.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
105   kr /stk
stk
Proff Fug Adda 5kg
Fug fra Adda er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugeblanding for keramiske fliser med maks 10 mm fugebredde. Fugemassen er smidig og lett å jobbe med. Overflaten blir hard, men fugen holder seg mykere nede i fugen. Passer for våtrom, gulvvarme på gulv og vegg både innendørs og utendørs.

Bruk

Fugene bør være minst 5 mm dype. Rens fugene for eventuelle puss- og limrester for å oppnå fugedypet. Sugende veggflis bør fuktes før fuging. Minimumstemperatur er 5°C under arbeidet.

Tekniske data

Brukstemperatur: minst +5°C
Blanding: 2,8-3,2 liter vann til 20 kg tørrbruk
Forbruk: 1-1,7 kg/m2
Lagres: Tørt i opptil 1 år etter produksjonsdato (se sekk)
Merking
EU
GHS07
Helsefare
GHS05
Etsende
Informasjon om farer
H401
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer ADPG5
Varemerke Adda