LAMPEOLJE 1L

En ekstra ren brenselolje for alle typer parafinlamper, lykter og andre vekebrennere.
Artikkelnummer: 1849913
Vekt: 1
En ekstra ren brenselolje for alle typer parafinlamper, lykter og andre vekebrennere.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
54 95 kr /st
st
LAMPEOLJE 1L
En ekstra ren brenselolje for alle typer parafinlamper, lykter og andre vekebrennere.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301
VED SVELGING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331
IKKE framkall brekning.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta