LAMPEOLJE 1L

ART.NR: 1849913
En ekstra ren brenselolje for alle typer parafinlamper, lykter og andre vekebrennere.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

LAMPEOLJE 1L

En ekstra ren brenselolje for alle typer parafinlamper, lykter og andre vekebrennere.
Vis mer
Merking
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301
VED SVELGING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331
IKKE framkall brekning.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Last ned mer informasjon